Toimintasäännöt

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

 

1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Jääkiekkoliitto ry, ruotsiksi Finlands Ishockeyförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä Finnish Ice Hockey Association. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton virallinen kieli on suomi.

2 § LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää jääkiekkoilua ja muita liiton toimintaan hyväksyttyjä lajeja sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona, aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Liiton tarkoitusta toteutetaan liittovaltuuston vahvistaman hallinto-ohjeen mukaisesti.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan liitto toteuttaa

1. edistämällä lajiensa julkikuvaa ja yhteiskunnallista arvostusta sekä luomalla ja jalkauttamalla yhteinen toimintakulttuuri ja arvopohja jäsenilleen

2. laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, peli-, ansiomerkki-, kurinpito- ja muut
tarvittavat säännöt.

3. valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet

4. vastaamalla lajiensa kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja edustamalla jäsenliittona Kansainvälistä Jääkiekkoliittoa sekä valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista

5. järjestämällä kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja sekä ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla

6. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa sekä tekemällä valistustyötä

7. nimeämällä edustusjoukkueet sekä tukemalla niiden toimintaa ja kansainvälistä menestystä

8. edistämällä lajejaan harrastavien uusien seurojen perustamista ja tukemalla seurojen toiminnan tehostamista sekä huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä

9. edistämällä ja valvomalla erityisesti lasten ja nuorten kehittymistä terveiksi urheilijoiksi ja yhteiskunnan jäseniksi

10. osallistumalla alansa tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tukemalla sitä

11. huolehtimalla toimintaansa liittyvästä julkaisu- ja tiedotustoiminnasta

12. edustamalla ja valvomalla alan ylimpänä elimenä jäseniensä toimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi
- hankkia ja myydä toimialaansa liittyviä fanituotteita
- omistaa kiinteistöjä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita
- toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
- harjoittaa julkaisutoimintaa ja julkaisujen myyntiä
- vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

Toiminnan järjestämiseksi maa on jaettu alueisiin, joiden rajat vahvistaa liittovaltuusto. Liiton tarkoitusta toteutetaan alueilla hallinto-ohjeen mukaisesti.

4 § LIITON JÄSENYYDET
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Jääkiekkoliittoon (IIHF) ja Suomen Olympiayhdistykseen. Liitto voi olla yhteistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten liikunta-alan yhteisöjen kanssa. Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

Liitto sekä sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan IIHF:n sääntöjä, siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön, yhdistyslain ja näiden sääntöjen kanssa.

5 § LIITON JÄSENET
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hakea rekisteröity

1. urheiluseura tai muu urheiluyhteisö

2. valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää liiton toimintalajeja ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sekä myös niiden yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Jäseniksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yhteisön rekisteröimisestä ja ilmoitus jäsenmäärästä. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Liiton jäsen on velvollinen pitämään tiliä tuloistaan ja menoistaan, pöytäkirjaa kokouksistaan, jäsenluetteloa sekä luetteloa kaikista pelaajistaan ja toimihenkilöistään. Pyydettäessä jäsen on velvollinen antamaan liitolle nämä asiakirjat tarkastettavaksi.

Liittovaltuusto voi yksimielisellä päätöksellä liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä liiton kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi.

Liittohallitus voi hyväksymiensä sääntöjen mukaisesti myöntää henkilölle tai yhteisölle liiton ansioristin, ansiomerkin tai muita kunnian- tai huomionosoituksia.

Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla voi olla kannatusjäseniä, jotka voivat olla yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei puhe-, esitys- eikä äänioikeutta liittokokouksissa.

Liitto voi periä liittymis- ja jäsenmaksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään. Liittymis- ja jäsenmaksuista päätetään liittovaltuuston syyskokouksessa, muista maksuista päättää liittohallitus. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Liiton jäseneksi hyväksytty seura ei voi olla toisen kansallisen jääkiekkoliiton jäsen.

6 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET
Varsinainen jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenteri¬vuoden lopussa, jonka aikana siitä on ilmoitettu. Jos jäsenyhdistys purkautuu tai asetetaan konkurssiin, se on erotettava liitosta.

Liittohallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa. Liittohallitus voi myös samoin perustein päättää varsinaisen jäsenen tai jäsenyhteisön henkilöjäsenen sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta. Sarjapaikan tai kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta päättää liittohallitus sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittohallituksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä. Liittohallitus voi evätä äänioikeuden varsinaiselta jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä. Liittohallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, mikäli varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen maksamatta, kun kuusi (6) kuukautta jäsenmaksulaskun eräpäivästä on kulunut. Hallitus voi katsoa kannatusjäsenen eronneeksi, mikäli liittovaltuuston määräämä jäsenmaksu on maksamatta kahdentoista (12) kuukauden ajan eräpäivästä.

Liittohallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittohallituksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa liiton päättämille omille valituselimille ja / tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

7 § SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN
Liitto, sen jäsenyhdistykset ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä.

8 § LIITON HALLINTO
Liiton päätösvaltaa käyttävät liittokokous ja liittovaltuusto. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

9 § LIITTOKOKOUS
Liiton varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuussa. Liittohallitus määrää kokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Ylimääräinen kokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai kun liittokokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä liittohallitukselle kirjallisen esityksen. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Liittokokouksen kutsut on lähetettävä vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla tiedoilla jäsenille sähköpostilla tai kirjein.  Muut tiedonannot toimitetaan aikamääräyksittä samalla tavalla.

Liittokokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen asianomaista kokousta.

Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla tiedoilla jäsenille sähköpostilla tai kirjeitse viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään vain kokouksen esityslistalla olevat asiat.

Äänivalta on vain jäsenmaksunsa maksaneilla ja muut jäsenvelvoitteet hoitaneilla varsinaisilla jäsenillä. Sama henkilö saa edustaa kokouksessa valtakirjalla vain kahta jäsentä.

Liittokokouksessa käyttävät jäsenten päätäntävaltaa näiden valtuuttamat edustajat. Edustajilla tulee olla jäsenen antama valtakirja.

Kullakin jäsenvelvollisuutensa täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) perusääni.

Perusäänen lisäksi jäsenseuralle myönnetään lisä-ääniä edellisen kauden sarjan loppuun pelanneesta edustus- ja juniorijoukkueesta seuraavasti:

- miesten Liigan joukkue 6 ääntä
- miesten Mestiksen joukkue 6 ääntä
- miesten kolmanneksi ylimmän sarjatason joukkue 3 ääntä
- miesten neljänneksi ylimmän sarjatason joukkue 2 ääntä
- nuorten SM-liigan joukkue 5 ääntä
- B-juniorien SM-sarjan joukkue 3 ääntä
- C-juniorien SM-sarjan joukkue 2 ääntä
- A-, B- ja C-juniorien valtakunnallisen toiseksi ylimmän sarjatason joukkueet 1 ääni
- naisten SM-liigan joukkue 3 ääntä
- naisten toiseksi ylimmän sarjatason joukkue 1 ääni

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tyhjä lippu ei ole annettu ääni. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, on tämän saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat sekä valtakirjojen ja pöytäkirjan tarkistajat

2. todetaan edustajat ja äänimäärät

3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. annetaan hallituksen selonteko kuluneen liittokokouskauden toimista

5. valitaan seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi liittovaltuustoon 31 jäsentä seuraavasti: liiton jäsenyhdistyksistä 23 valtuutettua ja yksi valtuutettu liiga-, Mestis-, pelaaja-, FOHA-, SM-Liiga Alumni-, valmentaja-, erotuomari- ja naiskiekkoiluyhteisöstä, tai mikäli tällaisia yhteisöjä ei ole, valitaan jäsenet mainituista etupiireistä, jos se on mahdollista. Jokaiselle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valittavien henkilöiden tulee valintahetkellä olla alle 70-vuotiaita. Ehdokas voidaan valita liittovaltuustoon enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi 25.6.2014 lähtien.

6. käsitellään vain liittohallituksen tai liittovaltuuston liittokokoukselle esittämät asiat tai asiat, joista jonkin liiton jäsenen esitys on toimitettu liittohallitukselle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään esityslistalla olevat asiat. Sillä on myös oikeus valita uusia liittovaltuuston jäseniä tai varajäseniä valittujen tilalle näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Liittokokouksessa liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä, liiton kokopäiväisillä toimihenkilöillä sekä liiton tilintarkastajilla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

10 § LIITTOVALTUUSTO
Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, paitsi niissä asioissa, jotka on määrätty nimenomaan liittokokouksen käsiteltäväksi tai joista liittokokous on jo tehnyt päätöksen.

Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään viimeistään kesäkuussa (kevätkokous) ja viimeistään joulukuussa (syyskokous). Varsinaisen liittokokouksen jälkeen pidetään liittovaltuuston järjestäytymiskokous elo- tai syyskuussa.

Liittovaltuuston toimikausi alkaa järjestäytymiskokouksesta.

Liittohallitus määrää kokousten tarkemman ajan ja paikan.

Ylimääräinen liittovaltuuston kokous pidetään milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittovaltuuston kokous on niin päättänyt tai milloin vähintään viisitoista (15) liittovaltuuston jäsentä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti liittohallitukselta vaatii. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusitoista (16) jäsentä on paikalla.

Kutsut liittovaltuuston kokoukseen on lähetettävä postitse tai sähköpostilla vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista lähetetään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Liittovaltuuston käsiteltäväksi tarkoitetut valtuuston jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Jos liittovaltuuston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta liittovaltuuston kokoukseen, hänen tulee esteen ilmaannuttua tehdä siitä ilmoitus liiton toimistoon sekä varajäsenelleen.

Mikäli liittovaltuuston jäsen tulee valituksi liittohallitukseen tai muusta syystä estyy hoitamasta tehtäviään liittovaltuustossa, hänen tilalleen tulee hänen henkilökohtainen varajäsenensä, joka toimii liittovaltuuston jäsenenä varsinaisen jäsenen estyneenä oloajan.

Kokouksen päätökseksi tulee henkilövaaleja lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tyhjä lippu ei ole annettu ääni. Mikäli valittavana on yksi henkilö, on tämän saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, pudotetaan jokaisella äänestyskerralla vähiten ääniä saanut henkilö pois äänestyksestä ja käydään niin monta äänestyskertaa, että yksi ehdokkaista saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli valittavana on useampia henkilöitä, niin eniten ääniä saaneet valitaan pudottamalla jokaisella äänestyskerralla vähiten ääniä saanut henkilö pois äänestyksestä ja käydään niin monta kierrosta, että eniten ääniä saaneet henkilöt selviävät. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Liittovaltuuston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat

2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

Järjestäytymiskokouksessa joka kolmas vuosi varsinaisen liittokokouksen jälkeen

3. Valitaan kolmeksi vuodeksi liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa

4. Valitaan kolmeksi vuodeksi yksi liittohallituksen jäsen siten, että liittohallituksessa on molempien sukupuolten edustus

5. Valitaan kolmeksi vuodeksi yksi liittohallituksen jäsen Jääkiekon SM-liiga Oy:n piiristä

6. Valitaan ehdollepanotoimikunta valmistelemaan syyskokouksessa tapahtuvia liittohallituksen henkilövalintoja.

Syyskokouksessa

3. Liittokokousvuonna valitaan kolmeksi vuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi

4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

5. Määrätään liittohallitukselle ja tilintarkastajille seuraavalta toimintavuodelta maksettavien palkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruus

6. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

7. Valitaan liittohallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

8. Käsitellään liittohallituksen laatima ja allekirjoittama edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden liittohallitukselle

10. Päätetään muista esityslistalla olevista asioista

Kevätkokouksessa

3. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma

4. Käsitellään ja hyväksytään tarvittaessa liiton strategia

5. Valitaan edustajat tai edustajaehdokkaat sellaisten yhdistysten hallintoelimiin, joissa liitto on jäsenenä

6. Valitaan ehdollepanotoimikunta valmistelemaan liittohallituksen henkilövalintoja. Liittokokousvuonna valinta tehdään liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa.

7. Päätetään liittymisestä kansainvälisiin järjestöihin

8. Hyväksytään liiton ja liigaosakeyhtiön väliset sopimukset

9. Päätetään muista esityslistalla olevista asioista

Liittovaltuuston kokouksessa liittohallituksen jäsenillä, liiton kokopäiväisillä toimihenkilöillä ja liiton tilintarkastajilla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11 § LIITTOHALLITUS
Liittohallitukseen kuuluvat liittovaltuuston valitsemat liittohallituksen puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Liittohallituksen yksi jäsen valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa kolmeksi vuodeksi siten, että liittohallituksessa on molempien sukupuolien edustus. Järjestäytymiskokouksessa liittohallitukseen valitaan myös yksi jäsen Jääkiekon SM-liiga Oy:n piiristä.

Liittohallituksen jäsenten toimikausi on valintaa seuraavat kolme (3) kalenterivuotta alkaen valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Liittohallituksen muista kuin liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa kolmeksi vuodeksi valituista jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi (2) jäsentä vuoron mukaan.

Valittavien henkilöiden tulee valintahetkellä olla alle 70-vuotiaita. Ehdokas voidaan valita liittohallitukseen enintään kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi 25.6.2014 lähtien.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikauttaan on estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittovaltuusto valitsee seuraavassa kokouksessa hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään viisi (5) liittohallituksen jäsentä sitä tärkeän asian käsittelemistä varten haluaa.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä on paikalla.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Liittohallituksen tehtävänä on erityisesti

- hoitaa liiton asioita lakien ja sääntöjen sekä liittokokouksen ja liittovaltuuston päätösten mukaisesti

- edustaa liittoa

- valmistella liiton strategia liittovaltuuston hyväksyttäväksi ja seurata sen toteutumista

- valita liiton edustajat muihin kuin edellä mainittuihin yhteisöihin sekä päättää osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin ja kongresseihin sekä nimetä niihin osanottajat

- kutsua liiton kokoukset koolle

- vahvistaa aluehallitusten puheenjohtajat alueiden tekemien esitysten perusteella

- valita valtakunnalliset valiokunnat ja työryhmät

- hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa

- nimittää ja erottaa liiton toimitusjohtaja, A-maajoukkueen päävalmentaja sekä muut johtavat toimihenkilöt

- valvoa liiton taloutta ja omaisuutta

- käsitellä toimitusjohtajan valmistelema talous- ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja tilinpäätös, ja tehdä niitä koskevat esitykset liittovaltuustolle

- käsitellä kilpailusäännöt ja rangaistusmääräykset sekä päättää niiden voimaantuloajasta

- vahvistaa liiton sääntöjä ja hallinto-ohjetta alemman asteiset määräykset ja ohjeet

- huolehtia arvokilpailujen anomisesta

- päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä

- päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

- hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät.

Liittohallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä liiton toimitusjohtaja. Työvaliokunta suorittaa liittohallituksen sille määräämiä tehtäviä.

Liittohallitus voi asettaa vuosittain nimettäviä valiokuntia tai erillisiä toimikuntia tiettyjen määräaikaisten tehtävien kehittelyä ja suorittamista varten.

Liittohallituksessa liittovaltuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

12 § TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtaja johtaa liiton päivittäistä hallintoa hallituksen johdon ja valvonnan alaisena. Toimitusjohtaja johtaa liiton muita toimihenkilöitä.

13 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä liiton toimitusjohtajan kanssa sekä ne, joille liittohallitus on myöntänyt nimen kirjoittamisoikeuden.

14 § TILIKAUSI
Liiton tilikausi on 1.7-30.6.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16 § LIITON PURKAMINEN
Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.

Mikäli liitto purkautuu tai se lakkautetaan, liiton varat on luovutettava Suomea Kansainvälisessä Jääkiekkoliitossa edustavalle yhteisölle.
 

Säännöt on hyväksytty 24.11.2018 pidetyssä ylimääräisessä Suomen Jääkiekkoliiton liittokokouksessa.
 

Olet nyt

Etsi sivustolta